Vilka krav ställs på en internrevisor?

Krav på internrevisorn

När det gäller kraven på en internrevisor så ställer samtliga standarder för ledningssystem (dvs ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FR2000 etc) samma krav, nämligen att revisorn ska:

  • vara oberoende och opartisk dvs internrevisorn får inte revidera sina egna arbetsuppgifter eller ta emot mutor för att inte skriva avvikelser. Det är också lämpligt att internrevisorn inte är nära vän eller i någon form av beroendeställning till den som ska revideras.
  • ha kunskaper i den aktuella standardens krav och i revisionsmetodik.

Hur omfattande måste kunskaperna vara?

En vanlig missuppfattning är att en utbildning i internrevision måste ske externt, vara ett visst antal dagar eller utföras av ett visst företag, men så är inte fallet.

Om vi börjar med det första påståendet, måste utbildningen vara en extern kurs? Svaret är nej! Det finns inga krav på att det måste vara en extern eller fysisk kurs. det kan lika gärna fungera med en intern utbildning av en erfaren internrevisor eller en extern digital kurs. Kom bara ihåg att dokumentera när utbildningen utfördes, vem som gjorde den samt vad utbildningen innehöll (t ex genomgång i standardkrav, deltagande vid 3 st interna revisioner etc). Beskriv gärna hur kvalificeringen av internrevisorn går till.

Hur många dagar måste en kurs i internrevision vara? Svaret är att det avgör du. Det står inte i standarden att en internrevisorsutbildning måste vara ett visst antal dagar. Det viktiga är att internrevisorn efter utbildningen känner till:

  • kraven i aktuell standard.
  • hur en internrevision ska utföras och rapporteras.
  • vad som är en avvikelse respektive förbättringsförslag.

Måste utbildningen av internrevisorn ske av ett certifieringsbolag eller annat bestämt företag? Svaret är nej, det finns inget i standarden som talar om vem som får utföra utbildningen, så du kan själv välja utbildningsleverantör eller sköta den själv (se tidigare punkt).

Vad menas med utbildning?

Utbildning är egentligen fel benämning, för det handlar om en kompetenshöjande insats. med andra ord kanske det inte behövs en formell utbildning, där internrevisorn sitter och blir matad med information av en föreläsare. Alternativa sätt för att kompetensutveckla sig till internrevisor kan vara att delta vid interna- och externa revisioner, då lär du dig mycket av hur en internrevision går till dvs du lär dig mycket av revisionsmetodiken.

Kunskaperna i standardens krav kan vara svår att få en förståelse för, utan en förklaring i hur kraven kan tolkas. Här kan det vara bra med en genomgång av någon som kan kraven i aktuell standard.

Med risk att för upprepning, det viktiga är att ni har en tydlig rutin för vilka kompetenskrav som du ställer på internrevisorn hur hur du säkerställer att internrevisorn har dessa kompetenskrav. En internrevisor med rätt kunskap kan nämligen identifiera vad som inte fungerar inom ditt företag och driver därmed arbetet med att förebygga problem och ständigt förbättra sitt KMA-arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö)

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.