ISO 14001 för anbudsgivare

Miljö

I oroliga tider är det fler företag som väljer att delta vid offentliga upphandlingar och måste då sätta sig in i de krav som den upphandlande verksamheten ställer på sina anbudsgivare. Ett vanligt krav är att anbudsgivaren ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande. Men vad är ISO 14001 och vad innebär det?

ISO 14001 är en miljöstandard

ISO 14001 är en internationell standard som beskriver hur ett företag ska arbeta systematiskt med miljöfrågorna. Standarden kom 1996 och sedan dess har företag över hela världen valt att miljöcertifiera sig enligt ISO 14001, för att få ett bevis på sitt miljöengagemang dvs sin förmåga att uppfylla de miljökrav som ställs på dem samt sitt arbete för att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Vad krävs enligt ISO 14001?

För att bli miljöcertifierad enligt ISO 14001, måste du som företag uppfylla de krav som finns i standarden ISO 14001. Exempel på krav är att det ska finnas en miljöpolicy och miljömål. Andra krav är att företagets miljöpåverkan ska kartläggas, för att sedan identifiera vart företaget har sin största miljöpåverkan. I ISO 14001 kallas dessa områden för betydande miljöaspekter.

Det finns totalt ett 70-tal ska-krav som du måste uppfylla, för att du ska kunna bli miljöcertifierad.

Hur blir man certifierad enligt ISO 14001?

Själva certifieringen sker av ett certifieringsföretag (certifieringsorgan). För att de ska få utfärda ett certifikat enligt ISO 14001 måste certifieringsorganet vara ackrediterad av SWEDAC.

Certifieringen sker i 2 steg, där det första steget fokuserar att miljöledningssystemet uppfyller standardens krav, dvs det är en del fokus på dokumentationen i ledningssystemet. I det andra steget sker en kontroll av att miljöarbetet är implementerat i det dagliga arbetet, dvs att företaget i fråga arbetar enligt miljöledningssystemet, så att det inte bara är en pappersprodukt.

Måste jag vara certifierad för att vara anbudsgivare?

Miljökraven vid de offentliga upphandlingarna kommer bara att öka och omfatta mer än bara miljöfrågorna. Trenden är att det även ställs krav på både social och ekonomisk hållbarhet, förutom ett aktivt miljöarbete.

I offentliga upphandlingar brukar kraven formuleras så att det står certifierad enligt ISO 14001 eller motsvarande och om du inte kan bifoga ett miljöcertifikat så får du svara på ett antal följdfrågor och bifoga viss dokumentation för att bevisa att det finns lite substans bakom dina svar. Med andra ord kan det vara bra att känna till kraven i ISO 14001 för både anbudsgivare och som upphandlande myndighet.

Hur får jag reda på mer?

I TeachMe:s introduktionskurs i ISO 14001, får du en övergripande beskrivning av vad ISO 14001 är och vilka krav som måste uppfyllas för att kunna bli miljöcertifierad enligt ISO 14001. Med kursen får du ett skriftligt material som beskriver vilka krav som finns i ISO 14001 samt vilka av dessa krav som måste vara dokumenterade.

Kursen kommer augusti 2023.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.